Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi sınavlarda cıkan sorular

Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi sınavlarda cıkan sorular

açıkögretim 1.sınıf ders notları ders özetleri açıkögretim 1.sınıf kamu yönetimi ders notları ders özetleri indir yükle cıkmış ara sınav soruları cvpları cıkmış vize soruları cevapları indir aofforum alıntıları açıkögretim cıkmış final soruları


1)İstanbul hükümetinin heyet'i temsiliyeyi kendisine denk siyasal bir organ olarak gördüğünü gösteren gelişme ?
*İstanbul hükümeti nin Salih paşa yı görüşmelerde bulunmak üzere Amasya ya göndermesi
2)Anadolu da olağan üstü yetkilere dayanan bir meclisin oluşturulması kararı alındığında bu meclisin tam anlamıyla belirginleşen niteliği?
*Ulusal karakterde olacağı
3)Aşağıdakileredn hangisi Lozan barış ant. çözülemeyen srunlardan bridir?
*Boğazlar sorunu
4) İnsanların üretilen değerleri koruyup geliştirebilmelerini ve aralarındaki her çeşit ilişkinin düzenlenmesini kapsayan kültür öğesi?
*Devlet ve hukuk
5)Ulusçuluk akımını dünyaya yaygınlaştıran olay?
*fransız ihtilali
6)Yasaya bağlı devletin temel özelliği?
*Yasaların genel ve herkesi bağlayıcı olması
7)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'e göre Türk ulusunun oluşumunda etkili olan ögelerden biri değildir?
*Din birliği
8)Kurtuluş savaşında TBMM'nin halkçılık düşüncesini beninsemesini zorunlu kılan en önemli olgu?
*Ulus egemenliğine dayalı yeni bir devletin kurulmuş olması
9)1926'da Türk MEDENİ Kanunu'nun laiklik için temel sayılabilecek maddesi?
*Rüşt yaşına ulaşan çocuğun dinini seçmekte özgür olması
10)Atatürçü sistemi bir bütün olarak reddedenlerin ortak özelliği?
*Demokrasiyi hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak görmeleri
11)Hangisi Türk devrimi nin niteliklerinden biri değildir?
*Devrim ilkelerinin birbirinden bağımsız olması
12)Aşağıdakilerden hangisi birinci dönem TBMM'nin özelliklerinden biri değildir?
*Meclisin vekilleri görevden alma yetkisinin olmaması
13)Mondros ateşkesinin "ateşkes" hükümlerine uymayan maddesi?
*Yenenlerin diledikleri yeri işgal edebilmesi
14)Aşağıdakilerden hangisi çağdaş Türkiye nin temeli olan Lozan Antlaşması kapsamında değildir?
*Türkiye nin boğazlar üzerinde tam savunma ve denetim hakkının tanınması
15)Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya savaşı'nın Türkiye üzerindeki etkilerinden biridir?
*Döviz stokunun oluşması
16)Avrupa yı deokratik değerlerin işlediği ülkeler topluluğu haline getirmek,insan haklarını ve özgürlüklerini el birliği ile korumak amacıyla kurulan uluslararası örgüt?
*Avrupa konseyi
17)Bir devlette belirli bir zamanda yürürlükte olan hukuk kurallarının bütününe ne ad verilir?
*Pozitif hukuk
18)İnsanların kendi içlerine kapanıp yüzlerce yıl aynı değerleri saklamalarını üretilen değerleri özlerinde ve niteliklerinde hiçbir değişme olmadan kuşaklar boyu sürdürmelerini önleyen kültür öğesi?
*bilim ve sanat
19)Avrupa da din adamlarının her işe karışmaları ve bütün toplumu en üst düzeyde yönetmelerinin Hristiyanlığın kaynaklarında bulunmadığı gerçeğinin anlaşılmasından sonra ortaya çıkan gelişme?
*Reform
20)Aşağıdakilerden hangisi Osm.devletinde demokratik bir hukuk devleti kurulamamasını nedenlerinden biridir?
*Kur'an ve hadiste saptanmış suç ve cezalara dokunulamaması
21)Yeni Türkiye Devleti'ndeki bütün okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması hangisi ile olmuştur?
*Tevhid-i Tedrisat Kanunu
22)Türkiye de ilk kez tam anlamıyla evrensel bir üniversite yapısı aşağıdakilerden hangisinde oluşmuştur?
*İstanbul Üniversitesi
23)Hangisi yeni Türkiye Devleti 'nin sanayileşme konusunda özel sektörü özendirmek için aldığı önlemlerden değildir?
*Kamu iktisadi teşekküllerini düşük fiyatla özelleştirmesi
24)Atatürk devrimleri aşağıdakilerin hangisi hakkında yasal zorunluluk getirmemiştir?
*Kadınların uygar bir kılıkta dolaşması
25)Kişiliğin hukuk düzeni içinde belirginleşmesini sağlayan öğe?
*Kişinin soyadı taşıması
26)Atatürkçülük ideolojisinin temelini oluşturan iki üst ilke?
*Akılcılık-Ulusçuluk
27)Hangisi Atatürk'ün egemenlik konusundaki düşüncelerinden biri değildir?
*Her insan egemenliğe farklı derecelerde sahiptir
28)Aşağıdakilerden hangsi halkçılığın amaçlarından biri değildir?
*Toplumdaki ayrıcalıkların sürdürülmesine olanak vermek
29)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk devrimlerini koruma yollarından değildir?
*Devrimin temelini değiştirecek kadroların yetiştirilmesine izin verilmesi
30)Avrupa Konseyi'ne üye derneklerin vatandaşlarının, kendi devletlerini dava edebilmelerine olanak sağlayan uluslararası belge?
*İnsan hakları ve Ana özgürlükleri korumaya dair sözleşme
31)Siyasal Liberalizmin zafer kazandığı ilk bölge?
*Amerika
32)Devrime ihtiyaç duyan toplumlarda devrimin yürütülebilmesi için öncelikle değiştirilmesi gereken sistem?
*Hukuk
33)I.Yurdun savunulması
II.Asayişin sağlanması
III.Eğitim işlerinin düzenlenmesi
IV.Sağlık işlerinin düzenlenmesi
V.Bireye bırakılan ve devletin yüklendiği ekonommik alanlarda akılcı bir ayrım yapılması

Yukarıda verilen faaliyetler Atatürk ilkelerinden özellikle hangi ikisinin kapsamına girer?
*Devletçilik-Halkçılık

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !